On the International meeting on small-scale vegetation mapping


К. V. Melnitskaya, I. T. Fedorova, T. K. Yurkovskaya


Section: Reviews and information


How to cite

Melnitskaya K. V., Fedorova I. T., Yurkovskaya T. K. 1985. On the International meeting on small-scale vegetation mapping // Geobotanical mapping 1985. Leningrad. P. 73–78.