Species novae fungorum ех ordine Ustilaginales


I. Е. Brezschnev


DOI: https://doi.org/10.31111/nsnr/1964.1.196


Section: Fungi


How to cite

Brezschnev I. Е. 1964. Species novae fungorum ех ordine Ustilaginales. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 1: 196–197. https://doi.org/10.31111/nsnr/1964.1.196