Ascomycetes pro flora URSS novi


A. V. Sirko


Section: Fungi


How to cite

Sirko A. V. 1971. Ascomycetes pro flora URSS novi. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 124–127.