De statu imperfecto Pyrenomycetis Peckiella lateritia (Fr.) Maire


G. R. W. Arnold


Section: Fungi


How to cite

Arnold G. R. W. 1971. De statu imperfecto Pyrenomycetis Peckiella lateritia (Fr.) Maire. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 127–130.