Fungi imperfecti novi. V


V. A. Melnik


Section: Fungi


How to cite

Melnik V. A. 1971. Fungi imperfecti novi. V. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 201–202.