Quid est Marsupella pearsonii Schiffn.?


R. N. Schljakov


Section: Bryophytes


How to cite

Schljakov R. N. 1971. Quid est Marsupella pearsonii Schiffn.? Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 324–327.