Ad cognitionem hepaticarum RSSA Udmurtiae


N. V. Lozhkina


Section: Bryophytes


How to cite

Lozhkina N. V. 1971. Ad cognitionem hepaticarum RSSA Udmurtiae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 341–345.