De speciebus novis Rhodymeniae Grev. et Odonthaliae Lyngb. notula


L. Р. Perestenko


Section: Algae


How to cite

Perestenko L. Р. 1973. De speciebus novis Rhodymeniae Grev. et Odonthaliae Lyngb. notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 61–68.