Algae archipelagi Terrae Franz-Joseph


Т. К. Terechova


Section: Algae


How to cite

Terechova Т. К. 1973. Algae archipelagi Terrae Franz-Joseph. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 68–70.