Algae pro macrophytobentho marino Bulgariae (sinus Achtopolitanus) novae


St. Dimitrova-Konaklieva


Section: Algae


How to cite

Dimitrova-Konaklieva St. 1973. Algae pro macrophytobentho marino Bulgariae (sinus Achtopolitanus) novae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 71–73.