Area geographica generis Phytophthora dBy. fam. Phytophthoraceae Pethyb.


N. S. Novotelnova


Section: Fungi


How to cite

Novotelnova N. S. 1973. Area geographica generis Phytophthora dBy. fam. Phytophthoraceae Pethyb. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 74–79.