Species et formae Erysiphacearum partis australis regionis Primorskensis (Oriens Extremus)


I. А. Bunkina


Section: Fungi


How to cite

Bunkina I. А. 1973. Species et formae Erysiphacearum partis australis regionis Primorskensis (Oriens Extremus). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 79–83.