Ad floram Uredinalium Orientis Extremi. III


Z. М. Azbukina


Section: Fungi


How to cite

Azbukina Z. М. 1973. Ad floram Uredinalium Orientis Extremi. III. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 118–127.