Additamenta ad Systema generis Ascochyta Lib.


V. А. Melnik


Section: Fungi


How to cite

Melnik V. А. 1973. Additamenta ad Systema generis Ascochyta Lib. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 167–168.