De phylogenia fungorum imperfectorum е grege Hyalodidymae


V. A. Melnik


Section: Fungi


How to cite

Melnik V. А. 1973. De phylogenia fungorum imperfectorum е grege Hyalodidymae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 168–174.