Ad distributionem specierum Cercosporae Fres. in Kabardino-Balkaria


Z. D. Savintzeva


Section: Fungi


How to cite

Savintzeva Z. D. 1973. Ad distributionem specierum Cercosporae Fres. in Kabardino-Balkaria. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 185–192.