De Hepaticis insulae Rudolfii (Terra Franz-Joseph)


А. L. Zhukova


Section: Bryophytes


How to cite

Zhukova А. L. 1973. De Hepaticis insulae Rudolfii (Terra Franz-Joseph). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 272–277.