Ad floram Hepaticarum е regionibus fluxum inferiorem fluminis Lena adjacentibus


Z. N. Smirnova, А. Е. Katenin


Section: Bryophytes


How to cite

Smirnova Z. N., Katenin А. Е. 1973. Ad floram Hepaticarum е regionibus fluxum inferiorem fluminis Lena adjacentibus. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 277–283.