Species Hepaticarum pro Caucaso novae et rarae


N. V. Czikovani


Section: Bryophytes


How to cite

Czikovani N. V. 1973. Species Hepaticarum pro Caucaso novae et rarae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 284–285.