Notulae systematicae in Lophoziaceis Cavers


R. N. Schljakov


Section: Bryophytes


How to cite

Schljakov R. N. 1973. Notulae systematicae in Lophoziaceis Cavers. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 287–302.