De varietate macrophylla Cephaloziae leucanthae Spruce notula


R. N. Schljakov


Section: Bryophytes


How to cite

Schljakov R. N. 1973. De varietate macrophylla Cephaloziae leucanthae Spruce notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 302–304.