Species muscorum ad peninsulam Czukotka novae


О. М. Afonina


Section: Bryophytes


How to cite

Afonina О. М. 1973. Species muscorum ad peninsulam Czukotka novae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 317–324.