Musci pro peninsula Tajmyr novi et rari


L. S. Blagodatskich


Section: Bryophytes


How to cite

Blagodatskich L. S. 1973. Musci pro peninsula Tajmyr novi et rari. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 10: 325–332.