De speciebus Cyclotellae Kütz. (Bacillariophyta) pro flora URSS novis notula


S. I. Genkal, G. V. Kuzmin


Section: Algae


How to cite

Genkal S. I., Kuzmin G. V. 1979. De speciebus Cyclotellae Kütz. (Bacillariophyta) pro flora URSS novis notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 16: 3–5.