Genus macromycetis pro URSS notula


B. P. Vassilkov


Section: Fungi


How to cite

Vassilkov B. P. 1979. Genus macromycetis pro URSS notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 16: 71.