Species nova lichenis ex Azerbajdzhania


V. S. Novrusov


Section: Lichenes


How to cite

Novrusov V. S. 1979. Species nova lichenis ex Azerbajdzhania. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 16: 153–155.