Lichenes pro flora Caucasi novi


V. S. Novrusov


Section: Lichenes


How to cite

Novrusov V. S. 1979. Lichenes pro flora Caucasi novi. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 16: 155–158.