Materies ad bryofloram Turciae


A. L. Abramova, I. I. Abramov


Section: Bryophytes


How to cite

Abramova A. L., Abramov I. I. 1979. Materies ad bryofloram Turciae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 16: 161–163.