Musci lichenesque zonae silvo-stepposae in fluxu medio fl. Indigirka


O. M. Afonina, L. L. Bredkina, I. I. Makarova


Section: Bryophytes


How to cite

Afonina O. M., Bredkina L. L., Makarova I. I. 1979. Musci lichenesque zonae silvo-stepposae in fluxu medio fl. Indigirka. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 16: 175–186.