Musci frondosi in systemate fl. Kolyma superior crescentes


L. S. Blagodatskich


Section: Bryophytes


How to cite

Blagodatskich L. S. 1979. Musci frondosi in systemate fl. Kolyma superior crescentes. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 16: 186–194.