Additamenta nova ad floram hepaticarum regionum septentrionalium URSS


R. N. Schljakov


Section: Bryophytes


How to cite

Schljakov R. N. 1979. Additamenta nova ad floram hepaticarum regionum septentrionalium URSS. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 16: 201–208.