Species Chrysophytorum novae et rarae e regione Magadan


G. A. Agapova, G. V. Kuzmin


Section: Algae


How to cite

Agapova G. A., Kuzmin G. V. 1989. Species Chrysophytorum novae et rarae e regione Magadan. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 3–7.