Species novae Cyanophytorum in maribus Orientis Extremi URSS inventae


R. N. Beljakova


Section: Algae


How to cite

Beljakova R. N. 1989. Species novae Cyanophytorum in maribus Orientis Extremi URSS inventae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 17–23.