Ad floram Bacillariophytorum (Nitzschiaceae) e Racza (Transcaucasia)


L. K. Kuchaleischvili


Section: Algae


How to cite

Kuchaleischvili L. K. 1989. Ad floram Bacillariophytorum (Nitzschiaceae) e Racza (Transcaucasia). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 28–31.