De conjugatione in Cylindrocystide brebissonii Menegh. – phaenomeno raro (Chlorophyta, Mesotaeniales)


A. F. Luknitskaya


Section: Algae


How to cite

Luknitskaya A. F. 1989. De conjugatione in Cylindrocystide brebissonii Menegh. – phaenomeno raro (Chlorophyta, Mesotaeniales). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 31–34.