Genus novum e Centrophyceis Bacillariophytorum


I. V. Makarova


Section: Algae


How to cite

Makarova I. V. 1989. Genus novum e Centrophyceis Bacillariophytorum. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 34–35.