De Cyanophytis ex Azerbaidzhania raris et curiosis


S. G. Rzajeva


Section: Algae


How to cite

Rzajeva S. G. 1989. De Cyanophytis ex Azerbaidzhania raris et curiosis. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 42.