Species fungorum novae ex Azerbaidzhania


E. S. Husseinov


Section: Fungi


How to cite

Husseinov E. S. 1989. Species fungorum novae ex Azerbaidzhania. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 57–60.