Novitates de Aphyllophoralibus et Gasteromycetibus elevationis Volgensis


T. A. Davydkina, A. I. Ivanov, O. N. Komirnaja


Section: Fungi


How to cite

Davydkina T. A., Ivanov A. I., Komirnaja O. N. 1989. Novitates de Aphyllophoralibus et Gasteromycetibus elevationis Volgensis. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 60–62.