Myxomycetes reservati Lazoviani (prov. Primorskensis)


Ju. K. Novozhilov, Z. G. Krussanova


Section: Fungi


How to cite

Novozhilov Ju. K., Krussanova Z. G. 1989. Myxomycetes reservati Lazoviani (prov. Primorskensis). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 69–72.