Ad floram Aphyllophoralium RSSA Tshetsheno-Ingusheticae notula


E. Parmasto, I. Parmasto


Section: Fungi


How to cite

Parmasto E., Parmasto I. 1989. Ad floram Aphyllophoralium RSSA Tshetsheno-Ingusheticae notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 72–74.