De speciebus generis Entosthodon Schwaegr. (Funariaceae) ex Asia Media


I. I. Abramov, A. L. Abramova, I. V. Sirotina


Section: Bryophytes


How to cite

Abramov I. I., Abramova A. L., Sirotina I. V. 1989. De speciebus generis Entosthodon Schwaegr. (Funariaceae) ex Asia Media. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 124–132.