Ad bryofloram Turcomaniae. 2


I. I. Abramov, A. L. Abramova, I. V. Sirotina


Section: Bryophytes


How to cite

Abramov I. I., Abramova A. L., Sirotina I. V. 1989. Ad bryofloram Turcomaniae. 2. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 26: 133–136.