Terrestrial nonmotile green microalgae (Chlorophyta) of Asiatic north of Russia


V. M. Andreyeva


Section: Algae


How to cite

Andreyeva V. M. 2006. Nonmotile unicellular and colonial green algae (Сhlorophyta) from soils of the plateau Putorana (Srednesibirskoe plateau). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 3–13.