Terrestrial nonmotile green microalgae (Chlorophyta) in area of industrial pollution of Vorkuta (Komi Republic)


V. M. Andreyeva, O. Ya. Czaplygina


Section: Algae


How to cite

Andreyeva V. M., Czaplygina O. Ya. 2006. Terrestrial nonmotile green microalgae (Chlorophyta) in area of industrial pollution of Vorkuta (Komi Republic). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 13–18.