Terrestrial Cyanoprokaryota of Bolshevik Island (Severnaya Zemlya Archipelago)


E. N. Patova, R. N. Beljakova


Section: Algae


How to cite

Patova E. N., Beljakova R. N. 2006. Terrestrial Cyanoprokaryota of Bolshevik Island (Severnaya Zemlya Archipelago). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 83–91.