A new species of Ascochyta Lib. on Exochorda tianschanica


I. V. Bilder


Section: Fungi


How to cite

Bilder I. V. 2006. A new species of Ascochyta Lib. on Exochorda tianschanica. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 97–99.