A new find of Kavinia alboviridis (Ramariaceae, Gomphales)


D. A. Kosolapov, I. V. Zmitrovich


Section: Fungi


How to cite

Kosolapov D. A., Zmitrovich I. V. 2006. A new find of Kavinia alboviridis (Ramariaceae, Gomphales). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 131–134.