To the mycobiota of the Muezersky district of Karelian Republic


V. M. Kotkova, M. A. Bondartseva


Section: Fungi


How to cite

Kotkova V. M., Bondartseva M. A. 2006. To the mycobiota of the Muezersky district of Karelian Republic. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 135–143.