Contribution to the study of higher Basidiomycetes of Zhigulevsky nature reserve. III


E. F. Malysheva, V. F. Malysheva


Section: Fungi


How to cite

Malysheva E. F., Malysheva V. F. 2006. Contribution to the study of higher Basidiomycetes of Zhigulevsky nature reserve. III. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 40: 143–152.